Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Jessica Kruijssen

KvK nummer 76398412

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Jessica Kruijssen of Talenten Ontwikkel Atelier diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Algemene voorwaarden zijn meestal geen lichte, leuke stukken tekst om te lezen. Dat komt onder andere omdat er een aantal wettelijke bepalingen in vermeld moeten staan. Excuses daarvoor. Weet dat mijn basisregel is: wederzijdse redelijkheid. Dus als er iets is, neem contact op (via jessica.kruijssen@outlook.com) en dan denk ik graag met je mee.

 

Artikel 1           Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen gebruikt.
  Talenten Ontwikkel Atelier:           de gebruiker van de algemene voorwaarden
  Opdrachtgever:                               de wederpartij van de gebruiker
  Overeenkomst:                               de overeenkomst tot dienstverlening

 

Artikel 2           Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Talenten Ontwikkel Atelier en opdrachtgever waarop Talenten Ontwikkel Atelier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgewezen.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Talenten Ontwikkel Atelier voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slecht geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien opdrachtnemer niets steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepaling van deze voorwaarde te verlangen.

 

 

Artikel 3           Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien geen aanvaardingstermijn is genoemd, vervalt de aanbieding na 14 dagen.
 2. Talenten Ontwikkel Atelier is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Bij aanmelding voor een open inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
 4. Talenten Ontwikkel Atelier kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, locatie- en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.
 6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Talenten Ontwikkel Atelier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Talenten Ontwikkel Atelier anders aangeeft.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Talenten Ontwikkel Atelier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

 

Artikel 4           Uitvoering van de overeenkomst

 1. Talenten Ontwikkel Atelier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Talenten Ontwikkel Atelier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit gebeurt uitsluitend in onderling overleg met de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever zal constructief meewerken aan het doorlopen van de met Talenten Ontwikkel Atelier overeengekomen procedures binnen de overeengekomen termijnen. De opdrachtgever zal zorg dragen voor afgesproken ondersteuning, capaciteit en deelnemers voor workshops, cursus en trainingen.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Talenten Ontwikkel Atelier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Talenten Ontwikkel Atelier worden verstrekt.
 5. Talenten Ontwikkel Atelier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk maandelijks te factureren.

 

 

Artikel 5           Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg met de overeenkomst die overeenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Talenten Ontwikkel Atelier zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Talenten Ontwikkel Atelier de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Talenten Ontwikkel Atelier daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Talenten Ontwikkel Atelier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Talenten Ontwikkel Atelier op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Talenten Ontwikkel Atelier een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

 

Artikel 6           Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Talenten Ontwikkel Atelier en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

 

 

Artikel 7           Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Talenten Ontwikkel Atelier, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 3. Reis- en verblijfskosten gemaakt door Talenten Ontwikkel Atelier t.b.v. een opdracht komen voor rekening van de opdrachtgever. Reiskosten worden berekend op basis van 0,29 eurocent per kilometer of 1e klas openbaar vervoer.
 4. Materiaalkosten gemaakt door Talenten Ontwikkel Atelier t.b.v. een opdracht komen voor rekening van de opdrachtgever. Materiaalkosten zijn inclusief mappen voor deelnemers, hand-outs, uitnodigingen, eventuele verzendkosten en andere materialen benodigd voor de opdracht. Te gebruiken materialen voor de bijeenkomst worden op basis van kostprijs doorberekend.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden worden de verschuldigde kosten maandelijks gefactureerd tenzij anders overeengekomen in de opdrachtbevestiging.
 6. Bij gebrek van een specifieke regeling is Talenten Ontwikkel Atelier gerechtigd haar prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 7. Bovendien mag Talenten Ontwikkel Atelier het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Talenten Ontwikkel Atelier, dat in redelijkheid niet van Talenten Ontwikkel Atelier mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Talenten Ontwikkel Atelier zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Talenten Ontwikkel Atelier zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

 

Artikel 8           Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Talenten Ontwikkel Atelier aan te geven wijze in euro’s. Tenzij schriftelijk door Talenten Ontwikkel Atelier anders aangegeven. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd van 1 % per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Talenten Ontwikkel Atelier is gerechtigd om periodiek te factureren.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Talenten Ontwikkel Atelier op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

 

Artikel 9           Intellectueel eigendomsvoorbehoud

 1. Alle rechten met betrekking tot producten/voortbrengselen van de geest die Talenten Ontwikkel Atelier bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt van welke aard dan ook (daaronder mede begrepen adviezen, opinies, aanpak, werkwijzen, trainingen, programma’s, software, documentatie, analyses, systemen, rapporten, ontwerpen, handleidingen, methoden, brochures etc.) berusten en verblijven exclusief bij Talenten Ontwikkel Atelier en/of haar licentiegevers en komen nimmer toe aan de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever zal daarvan geen ander gebruik maken dan voor het doel waarvoor een en ander aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Talenten Ontwikkel Atelier is het de opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan deze producten/voortbrengselen van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers, al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
 3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van opdrachtnemer veilig te stellen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit het materiaal te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.
 4. Talenten Ontwikkel Atelier behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 10         Opzegging en annulering

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een eventuele in de overeenkomst afgesproken opzegtermijn.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Talenten Ontwikkel Atelier recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Talenten Ontwikkel Atelier zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 3. In geval van annulering van een overeengekomen opdracht gelden de volgende regelingen:
 4. Opdrachtgever is gerechtigd tot uiterlijk 28 dagen voor aanvang van de door haar aangevraagde uitvoering om deze op elektronische wijze kosteloos te annuleren. Annulering geschied door een bericht aan info@TalentenOntwikkelAtelier.nl
 5. Opdrachtgever is gerechtigd vanaf 28 tot 21 dagen voor aanvang van de door haar aangevraagde uitvoering om deze op elektronische wijze te annuleren. Hierbij is opdrachtgever vijftig procent (50%) van de prijsstelling in het uitvoeringscontract (van de te annuleren uitvoering) verschuldigd aan opdrachtnemer. Annulering geschied door een bericht aan info@TalentenOntwikkelAtelier.nl
 6. Opdrachtgever is gerechtigd vanaf 21 dagen voor aanvang van de door haar aangevraagde Uitvoering om deze op elektronische wijze te annuleren. Hierbij is opdrachtgever honderd procent (100%) van de prijsstelling in het uitvoeringscontract (van de te annuleren uitvoering) verschuldigd aan opdrachtnemer. Annulering geschied door een bericht aan info@TalentenOntwikkelAtelier.nl
 7. Opdrachtgever is gerechtigd om tot 1 week voor aanvang van de door haar aangevraagde uitvoering, deze in overleg met opdrachtnemer te verzetten.
 8. Ongeacht het aantal dagen waarbinnen de opdrachtgever een training, cursus of workshop annuleert, worden de reeds verrichtte voorbereidings-activiteiten in rekening gebracht.

Voor artikel 3 lid a t/m c geldt dat waarbij die annulering pas geldig is na ontvangstbevestiging van Talenten Ontwikkel Atelier per mail als antwoord op de desbetreffende email. Aan annulering per email zonder ontvangstbevestiging verstuurd door Talenten Ontwikkel Atelier kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

 1. Talenten Ontwikkel Atelier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 2. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 3. Na het sluiten van de overeenkomst Talenten Ontwikkel Atelier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
 4. Voorts is Talenten Ontwikkel Atelier bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd. Of indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Talenten Ontwikkel Atelier op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Talenten Ontwikkel Atelier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 6. Talenten Ontwikkel Atelier behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

 

Artikel 12         Overmacht

 1. Talenten Ontwikkel Atelier heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van veranderingen, die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt. Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft Talenten Ontwikkel Atelier recht op compensatie.
 2. Talenten Ontwikkel Atelier behoudt zich het recht voor om opdrachten (gedeeltelijk) online uit te voeren, als de omstandigheden daarom vragen. Dat kan gaan om van overheidswege opgelegde maatregelen. Het (gedeeltelijk) online uitvoeren gebeurt in overleg en de opdrachtgever behoudt hierbij het recht op dezelfde kwaliteit van de dienst.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Talenten Ontwikkel Atelier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, is Talenten Ontwikkel Atelier gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te declareren.

 

 

Artikel 13         Aansprakelijkheid

 1. Indien Talenten Ontwikkel Atelier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Talenten Ontwikkel Atelier aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal het bedrag van de opdracht. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Talenten Ontwikkel Atelier in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. Talenten Ontwikkel Atelier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, verlies van personeel, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie etc.
 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk (binnen 14 dagen) na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk bij Talenten Ontwikkel Atelier meldt.

 

 

Artikel 14         Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart Talenten Ontwikkel Atelier voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

 

Artikel 15        Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Talenten Ontwikkel Atelier is verplicht tot geheimhouding van informatie en gegevens van de opdrachtgever, tenzij een goede uitvoering van de opdracht meebrengt dat aan derden relevante informatie wordt verstrekt.

 

 

Artikel 16        Klachtenprocedure

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Talenten Ontwikkel Atelier (info@TalentenOntwikkelAtelier.nl). De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Talenten Ontwikkel Atelier in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient Talenten Ontwikkel Atelier in staat te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Talenten Ontwikkel Atelier zal klachten altijd vertrouwelijk in behandeling nemen en binnen 4 weken reageren naar opdrachtgever tenzij nader onderzoek uitstel indiceert. Opdrachtgever wordt daarvan in kennis gesteld.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal Talenten Ontwikkel Atelier de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever
 5. Talenten Ontwikkel Atelier voert een klachtenregistratie waarbij klachten gedurende 2 jaar bewaard blijven alvorens deze te vernietigen.

 

 

Artikel 17 Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Talenten Ontwikkel Atelier en overeenkomsten tussen Talenten Ontwikkel Atelier en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Tilburg, tenzij de wet anders voorschrijft.

 

Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2021 en blijft van kracht voor onbepaalde tijd en tot dit reglement door een veranderd reglement wordt overschreven.